ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicaties (via post, telefoon, gsm, de website,…) die door jollycollection.be verstrekt worden. Jollycollection.be is een commerciële handelsbenaming van Paint From The North, Audenaerdemolen 9, 8730 Beernem.

Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet …), erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Paint From The North en deze ook aanvaardt. De klant verzaakt hiermee van zijn eigen verkoopsvoorwaarden. Van de hieronder beschreven algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij voorafgaande schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

1 – Doel en inhoud van de website :

jollycollection.be is een website die enerzijds productinformatie aanbiedt, en anderzijds de mogelijkheid biedt deze producten online aan te kopen.

Definitieve bevestiging van de bestelling :

Van het moment dat de klant (bij de gekozen betaalmethode) op « Afrekenen/ Betalen of Akkoord » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Paint From The North, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Paint From The North. In overeenstemming met het gestelde artikel 8 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. Paint From The North behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien Paint From The North van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

Vanaf het ogenblik dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door jollycollection.be verstuurd, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen.

2 – Technische kenmerken :

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld op de wikkel en op de technische fiches, die te raadplegen zijn op de site. Paint From The North behoudt zich echter het recht voor om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen.

3 – Eigendomsvoorbehoud :

Paint From The North heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur.

4 – Prijs :

Alle prijzen vermeld op jollycollection.be vervatten steeds de BTW, tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De prijzen zijn geldig tot uitputting van voorraad.
Enkel de prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden op de website jollycollection.be zullen worden toegepast. De prijzen zijn gegarandeerd gedurende hun geldigheidsduur, met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van drukfouten of aanpassingsfouten op de website. Paint From The North kan op elk ogenblik deze prijzen veranderen en de samenstelling van haar assortiment wijzigen.

5 – Betalingsvoorwaarden :

Alle aankopen zijn op voorhand te betalen. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk mits voorgaand schriftelijke overeenkomst tussen beiden partijen.

6 – Producten :

De producten die door jollycollection.be aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving. Paint From The North kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de koper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen.

7 – Waarborgen en aansprakelijkheid :

Mochten de gekochte producten gebreken vertonen, dan houdt de garantie een vervanging (door een gelijkwaardig product) in van het betreffende product. Paint From The North kan het product vervangen maar de garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade. Paint From The North kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de klant. De factuur of betalingsbewijs dient als garantiebewijs. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant. De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bij slechte bewaring of slecht onderhoud van het product door de klant, bij normale slijtage van het materiaal, bij omzetting van het materiaal of incompatibiliteit met andere materialen.

Aansprakelijkheid :

Voor zover Paint From The North niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van Paint From The North zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract- en beperkt zich tot het bedrag waarvoor Paint From The North verzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruimste betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. Paint From The North kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met Paint From The North te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en Paint From The North verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. Paint From The North is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien Paint From The North kennis had van de verwachtingen.

8 – Retourneren :

Retourtermijn

Je hebt 14 dagen om de levering terug te sturen of terug te brengen.

Hoe retourneren

Terugsturen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De klant kan daartoe een transportdienst naar keuze gebruiken. De retourkost is ten laste van de klant. Wij raden aan te verzenden met verzekering tegen schade door transport. Terugbrengen op ons fysiek adres in Beernem kan op afspraak. Breng de goederen in de originele verpakking terug, samen met de bijgeleverde leveringsbon.

Wat kun je retourneren

Enkel artikelen die online aangekocht zijn, vallen onder het herroepingsrecht.

Producten kunnen worden geretourneerd binnen de voorgeschreven termijn indien ze niet beschadigd zijn, niet geopend zijn, vorstvrij en droog bewaard zijn. Aangezien de producten hoofdzakelijk uit verf bestaan, wordt bijzondere aandacht besteed aan de staat van de verpakking.

Uitgesloten zijn :

1- Alle ingekleurde producten, op maat gemaakte producten of producten die speciaal besteld zijn, kunnen niet worden geretourneerd. 

2- Producten die niet meer in de originele verpakking zitten kunnen we niet terugnemen.

Concreet vallen enkel non-paint producten en zuiver witte verf (stockproducten) onder het herroepingsrecht.

Fout in de levering

We doen ons uiterste best om de leveringen foutloos te laten verlopen. Maar soms kan er toch eens iets misgaan. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij doen het nodige om de levering zo snel mogelijk in orde te brengen.

Terugbetaling

Na inspectie van de goederen wordt de volledige waarde van de geretourneerde goederen terugbetaald, exclusief de verzendkosten.

De terugbetaling gebeurt langs dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke bestelling.

9 – Uitvoering van de bestelling :

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Paint From The North doet zijn uiterste best ieder besteld product te leveren binnen de aangegeven termijn.

De leveringstermijn wordt slechts bij benadering aangeduid en zonder waarborg van een vaste leveringsdatum. Het verstrijken van deze termijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst als ontboden te beschouwen of aanspraak te maken op schadevergoeding wegens vertraging. Indien wij wegens onvoorziene omstandigheden worden verhinderd onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, staking, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.

10 – Bescherming van uw persoonsgegevens :

Paint From The North respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u ons Privacybeleid raadplegen.

11 – Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom :

Paint From The North sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke Paint From The North communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Paint From The North of aan derden.

12 – Cookies :

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
Een website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw surfgebruik en om uw online ervaring te optimaliseren. Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en beter verloopt. Dankzij cookies kan een website uw voorkeuren opslaan gedurende 1 bezoek of over meerdere bezoeken.
Jollycollection.be maakt gebruik van permanente en tijdelijke cookies:
Permanente cookies blijven op uw harde schijf staan, ook nadat uw browser is afgesloten.
Tijdelijke cookies gelden enkel voor de lopende sessie. Ze worden verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten.
U kan cookies uitzetten of verwijderen. Dit gebeurt via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie, raadpleeg de help-functie van uw browser.
Als u cookies heeft verwijderd of afgezet, herinneren websites niet meer welke gegevens u bij eerdere bezoeken heeft achtergelaten. De website zal u opnieuw vragen om deze gegevens, indien deze nodig zijn. We kunnen u niet garanderen dat jollycollection.be foutloos werkt bij het uitschakelen of verwijderen van cookies.

13 – Gegevensbestand :

Via de gegevensbestanden van haar server verzamelt Paint From The North automatisch informatie die gerelateerd is aan het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan de website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden via deze weg niet geregistreerd.

Wijzigingen:

Paint From The North behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” steeds te veranderen. Deze “algemene voorwaarden” werden het laatst gewijzigd en herzien op 2 januari 2022.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank:

De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en het Cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.
Indien enige bepaling uit boven vernoemde teksten nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door Paint From The North worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Contact:

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

Paint From The North
Audenaerdemolen 9
8730 Beernem
Tel. 0497-39.68.26
mail : info@paintfromthenorth.be
BTW BE 0862 886 066