Privacy policy 

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://jollycollection.be. The Jolly Collection is een onderdeel van Paint From The North met als adres Audenaerdemolen 9, 8730 Beernem.

Algemeen 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 maart 2022. 

Paint From The North stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Paint From The North kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, emailadres, adres of telefoonnummer. Dit zijn uw “persoonsgegevens”. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. 

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Paint From The North is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. 

De verwerking van persoonsgegevens 

Paint From The North verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aankoop van een product of voor de opmaak van een project. Dit is een niet- exhaustieve opsomming. 

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Meer informatie kan u terugvinden in het Cookiepolicy. 

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Paint From The North verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen: 

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Het afhandelen van uw betaling;
Om wettelijke verplichtingen na te komen;
Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist – het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich. 

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Paint From The North. 

Paint From The North zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. 

Rechten van de betrokkene 

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar Paint From The North via het e-mailadres info@paintfromthenorth.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. 

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e-mail)nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring. 

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening. 

Paint From The North neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paint From The North via info@paintfromthenorth.be. Eveneens beschikt u als betrokkene over het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Aangaande minderjarigen 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paintfromthenorth.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Correctheid van uw gegevens 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Paint From The North. 

Informatie op de website en aansprakelijkheid 

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de geldende algemene verkoopsvoorwaarden gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Paint From The North bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Paint From The North. 

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen. 

Paint From The North aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. Paint From The North is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn. 

Gekoppelde websites 

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaring te lezen wanneer u dergelijke websites, en bij uitbreiding alle websites, bezoekt. 

Algemene bepaling 

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.